ESG - report

ESG report je dokument, který poskytuje informace o environmentálních, sociálních a správních (ESG) výkonech společnosti. ESG reporty mohou být použity k tomu, aby společnosti komunikovaly své ESG cíle, strategie a výsledky zainteresovaným stranám, jako jsou investoři, zákazníci, zaměstnanci a veřejnost. ESG reporty mohou být také použity k tomu, aby společnosti porovnávaly své ESG výkony s výkony jiných společností.

Environmental

E - Environmental

Environmentální výkon je měřítkem toho, jak společnost ovlivňuje životní prostředí. Environmentální výkon může být měřen různými způsoby, například emisemi skleníkových plynů, spotřebou vody a energie, managementem odpadu a dalšími faktory.

Environmentální výkon je důležitým aspektem ESG reportu, protože společnosti, které mají dobrý environmentální výkon, jsou obecně považovány za udržitelné a odpovědné. Udržitelnost a odpovědnost jsou důležité pro společnosti, protože mohou pomoci zlepšit jejich reputaci, přilákat investory a zaměstnance a snížit rizika.

Environmentální výkon společnosti lze zlepšit různými způsoby, například:

 • Snižováním emisí skleníkových plynů
 • Snižováním spotřeby vody a energie
 • Efektivním managementem odpadu
 • Investicí do obnovitelných zdrojů energie
 • Uplatňováním udržitelných postupů v dodavatelském řetězci

Společnosti, které se zaměřují na zlepšení svého environmentálního výkonu, mohou přispět ke snížení dopadu na životní prostředí a mohou také zlepšit svou výkonnost v oblasti ESG.

S - Social

Sociální výkon v rámci ESG reportu je měření dopadu společnosti na společnost, její zaměstnance a komunity, v nichž působí. Mezi běžné oblasti sociálního výkonu patří:

 • Pracovní podmínky: společnost by měla zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro své zaměstnance.
 • Lidská práva: společnost by měla dodržovat všechna lidská práva svých zaměstnanců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran.
 • Komunitní angažovanost: společnost by měla podporovat komunity, v nichž působí, prostřednictvím financování, dobrovolnictví a dalších aktivit.
 • Etické podnikání: společnost by měla podnikat eticky a odpovědně.

Sociální výkon je důležitou součástí ESG reportu, protože poskytuje informace o tom, jak společnost přispívá k lepšímu světu. Dobrý sociální výkon může pomoci společnostem zlepšit svou reputaci, přilákat investory a zaměstnance a snížit rizika.

Social
Governance

G - Governance

Správní výkon je aspekt ESG reportu, který se zaměřuje na řídicí systém společnosti, včetně jejích etických principů, kodexu chování a dalších. Správní výkon je důležitý pro společnost, protože pomáhá zajistit, že společnost je spravována eticky a odpovědně.

Mezi běžné aspekty správního výkonu, které jsou zahrnuty v ESG reportech, patří:

 • Etické principy společnosti: Společnost by měla mít jasné etické principy, které stanoví její hodnoty a standardy chování.
 • Kodex chování společnosti: Společnost by měla mít kodex chování, který stanoví pravidla chování pro zaměstnance a další osoby, které zastupují společnost.
 • Systém řízení rizik společnosti: Společnost by měla mít systém řízení rizik, který identifikuje a řídí rizika pro její ESG výkon.
 • Systém řízení výkonu společnosti: Společnost by měla mít systém řízení výkonu, který zajišťuje, že je její ESG výkon sledován a zlepšován.

Správní výkon je důležitou součástí ESG reportu, protože pomáhá zajistit, že společnost je spravována eticky a odpovědně. ESG reporty, které obsahují informace o správním výkonu, jsou pro investory, zaměstnance a další zainteresované strany důležitější.

Proč ESG report?

Snížení rizik

ESG reporty mohou pomoci společnostem snížit rizika tím, že identifikují a řídí ESG rizika.

ESG reporty mohou pomoci společnostem přilákat investory, kteří se zajímají o investování do udržitelných společností.

Banky mohou poskytovat lepší úroky firmám, které mají ESG reporty. ESG reporty poskytují informace o tom, jak je společnost spravována a jak se zabývá environmentálními, sociálními a správními záležitostmi. Tyto informace mohou pomoci bankám posoudit riziko spojené s půjčkou a rozhodnout se, zda poskytnout nebo ne.

ESG reporty mohou pomoci společnostem zlepšit svou reputaci tím, že prokážou, že jsou odpovědnými a udržitelnými společnostmi.

Zlepšení výkonu

ESG reporty mohou pomoci společnostem zlepšit svůj výkon tím, že identifikují a implementují oblasti pro zlepšení.

ESG reporty mohou pomoci společnostem zvýšit angažovanost zaměstnanců tím, že prokážou, že společnost se zajímá o své zaměstnance a o udržitelnost.

ESG reporty mohou pomoci společnostem zlepšit své vztahy s komunitou tím, že prokážou, že společnost je aktivní ve své komunitě.

Kontaktujte nás