Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa představuje ukazatel, který nám umožňuje kvantifikovat množství skleníkových plynů produkovaných lidskými aktivitami a jejich vypouštěním do atmosféry. Tento ukazatel se obvykle vyjadřuje v jednotkách CO2e, což znamená „ekvivalent oxidu uhličitého“. Jedná se o způsob, jakým můžeme různé skleníkové plyny přepočítat na společný základ, aby bylo možné porovnávat jejich vliv na oteplování planety. Když mluvíme o tunách CO2e, myslíme tím množství různých plynů, které mají stejný efekt jako jedna tuna CO2.

Výpočet uhlíkové stopy společnosti

Výpočet uhlíkové stopy společnosti

Uhlíková stopa firmy představuje celkové množství emisí skleníkových plynů, které jsou vyprodukovány v důsledku jejich aktivit uvolňovány do ovzduší. Tato stopa zahrnuje jak přímé, tak nepřímé emise. Přímé emise vycházejí přímo z operací firmy, například když spaluje paliva pro získání energie nebo při přepravě svých výrobků. Na druhé straně, nepřímé emise souvisejí s činnostmi, které firma způsobuje nepřímo, jako je výroba zakoupeného zboží od dodavatelů. Je důležité být si vědom těchto aspektů, abychom mohli lépe pochopit a snižovat dopad našich podniků na životní prostředí.

Výpočet uhlíkové stopy produktu

Výpočet uhlíkové stopy produktu

Uhlíková stopa produktu představuje souhrn všech emisí skleníkových plynů, které se uvolňují do atmosféry v průběhu celého životního cyklu daného produktu. To zahrnuje všechny fáze od výroby přes používání až po konečnou recyklaci nebo likvidaci. K vyjádření této stopy se využívá jednotka kilogramů oxidu uhličitého ekvivalentu (CO2e), což nám umožňuje kvantifikovat dopad produktu na klimatické změny v srozumitelných číslech. Vědomí uhlíkové stopy nám pomáhá pochopit a snižovat negativní vlivy našich produktů na životní prostředí.

Jak probíhá výpočet uhlíkové stopy?

Měření uhlíkové stopy se řídí mezinárodními standardy a sleduje tři základní oblasti, nazývané tzv. “scopes

Scope 1

Přímé emise z činností podniků, jako jsou emise z jeho vlastních spalovacích a technologických procesů nebo automobilů.

Scope 2

Nepřímé emise spojené s nákupem energie, například elektrické energie nebo tepla.

Scope 3

Další nepřímé emise, které zahrnují například nákup materiálu a služeb, nakládání s odpady a odpadními vodami, služební cesty, doprava, atd.

Dejte nám vědět